Kwalifikacja wstępna
Jak to się zaczęło?

Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG.
Artykuł 1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do działalności związanej z prowadzeniem pojazdów, dla których wymagane jest prawo jazdy kat.:
  - C1, C1+E, C lub C+E
  - D1, D1+E, D lub D+E

Dyrektywa 2003/59 została zaimplementowana do prawa polskiego w drodze ustawowej:
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235 poz. 1701).

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy nr
2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów
drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę Rady
76/914/EWG (Dz.Urz. UE L 226/4 z 10.09.2003, str. 4; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 441).

REGULACJE

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 125 poz. 874 z 2007 r.) reguluje całokształt problematyki, związanej z formalnymi możliwościami wykonywania działalności transportowej osób i rzeczy.
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 108 poz. 908 z 2005 r. z późn. zm) określa, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, techniczne aspekty wykonywania transportu określonymi pojazdami oraz wymagania w stosunku do kierowców.

Zgodnie Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701 USTAWY z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym w art. 39a.
Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

 • ukończyła 21 lat;
 • posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,poz. 908, z późn. zm.);
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 • uzyskała kwalifikacje wstępną;

 • ukończyła szkolenie okresowe

  • kierowania kierowców na:

 1. szkolenia okresowe,
 2. badania lekarskie i psychologiczne;
 3. pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych;
 4. przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:
  1. świadectw kwalifikacji zawodowej,
  2. orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
 5. prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych;
 6. przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw, o których mowa w pkt 4.
 7. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy.

 

Kto może przystąpić do kwalifikacji wstępnej

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

 1. która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 2. przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 3. studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
 4. Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Copyright © by www.promot.com.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.