Przewóz osób lub rzeczy                         
  1. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestnika kursu uprawnień do przewozu w transporcie drogowym osób lub rzeczy.
  2. Kurs prowadzony jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających. (Dz. U. z 2004 r. Nr 122, poz. 1269).

Warunki uczestnictwa
Kandydat na kurs dokształcający powinien dostarczyć:
kserokopię prawa jazdy (czytelną),
kserokopię świadectwa kwalifikacji (czytelna) jeżeli posiada,
kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego (czytelna) jeżeli posiada,pokwitowanie opłaty za kurs.

Program kursu:
Kurs dokształcający kierowców przewożących osoby czy też rzeczy obejmuje:część ogólną,część dodatkową w zakresie przewozu (osób) rzeczy.
Program jest zgodny z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie kursów dokształcających. (Dz. U. z 2004 r. Nr 122, poz. 1269).

                     

Copyright © by www.promot.com.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.